null

واحد کنترل کیفیت زعفران جامع

از آنجا که کیفیت ومرغوبیت لازمه خرید است . مجموعه ((جامع زعفران)) دارای مجهزترین آزمایشگاه کنترل کیفیت می باشد که بعد از عمل آوری محصول و در زمان بسته بندی محصول آزمون های زیل انجام میگیرد:

 • آزمون خاکستر نامحلول در اسید
 • آزمون میزان مواد خارجی مربوط به محیط
 • آزمون های میکروبی
 • آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ افزودنی)
 • آزمون های قدرت رنگ دهی و ارزیابی (میزان کروسین،سافرانال،پیکروکروسین)
 • آزمون رطوبت موجود در محصول
 • آزمون خاکستر کل

نتایج این آزمون ها در انتخاب و ارتقاء سطح کیفی محصول نهایی و نهایتآ تامین رضایت مشتری نقش موثری دارد. در نتیجه آزمون های انجام شده بر اساس استاندارد های 1-259 و2-259 ملی ایران انجام میگیرد

ردیف ویژگی ها رشته ای بریده درجه بندی
رشته ای پودر
ممتاز 1 2 3 4 ممتاز 1 2 3
1. خامه همراه با کلاله (حداکثردرصد جرمی ) 5/0 5 10 20 30
2.

مواد خارجی (حداکثردرصد جرمی )

۲-۱) مواد خارجی مربوط به گیاه (حداکثر )

۲-۲) مواد خارجی مربوط به محیط

1/0 منفی 1منفی 1منفی 2منفی 2منفی 1/0 منفی 1منفی 2منفی 2منفی
3.

رطوبت و مواد فرار حداکثر (درصد جرمی )

 

10 10 12 12 12 8 8 8 8
4. خاکسترکل براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی ) 5/5 6 7 7 7 5/5 6 7 7
5. خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی) 5/0 1 1 1 1 5/0 1 1 1
6. عصاره محلول در آب سرد براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
7. پیکروکروسین براساس ماده خشک (جذب درطول موج nm257 ( ، حداقل 85 80 70 70 70 85 80 70 70
8. سافرانال براساس ماده خشک ( جذب در طول موج nm 330)، حداقل 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20
9. کروسین براساس ماده خشک ( جذب درطول موج nm 440) ،حداقل 220 200 180 150 140 220 200 1850 150
10. استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی منفی منفی منفی منفی منفی منفی منفی منفی منفی
 • 13
 • 14پپ
 • 16
 • 17
 • 18
 • 15