null

واحد کنترل کیفیت زعفران جامع

از آنجا که کیفیت ومرغوبیت لازمه خرید است . مجموعه ((جامع زعفران)) دارای مجهزترین آزمایشگاه کنترل کیفیت می باشد که بعد از عمل آوری محصول و در زمان بسته بندی محصول آزمون های زیل انجام میگیرد:

 • آزمون خاکستر نامحلول در اسید
 • آزمون میزان مواد خارجی مربوط به محیط
 • آزمون های میکروبی
 • آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ افزودنی)
 • آزمون های قدرت رنگ دهی و ارزیابی (میزان کروسین،سافرانال،پیکروکروسین)
 • آزمون رطوبت موجود در محصول
 • آزمون خاکستر کل

نتایج این آزمون ها در انتخاب و ارتقاء سطح کیفی محصول نهایی و نهایتآ تامین رضایت مشتری نقش موثری دارد. در نتیجه آزمون های انجام شده بر اساس استاندارد های 1-259 و2-259 ملی ایران انجام میگیرد

ردیفویژگی هارشته ای بریدهدرجه بندی
رشته ایپودر
ممتاز1234ممتاز123
1.خامه همراه با کلاله (حداکثردرصد جرمی )5/05102030
2.مواد خارجی (حداکثردرصد جرمی )

۲-۱) مواد خارجی مربوط به گیاه (حداکثر )

۲-۲) مواد خارجی مربوط به محیط

1/0 منفی1منفی1منفی2منفی2منفی1/0 منفی1منفی2منفی2منفی
3.رطوبت و مواد فرار حداکثر (درصد جرمی )

 

10101212128888
4.خاکسترکل براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی )5/567775/5677
5.خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی)5/011115/0111
6.عصاره محلول در آب سرد براساس ماده خشک (حداکثر درصد جرمی)656565656565656565
7.پیکروکروسین براساس ماده خشک (جذب درطول موج nm257 ( ، حداقل858070707085807070
8.سافرانال براساس ماده خشک ( جذب در طول موج nm 330)، حداقل50-2050-2050-2050-2050-2050-2050-2050-2050-20
9.کروسین براساس ماده خشک ( جذب درطول موج nm 440) ،حداقل2202001801501402202001850150
10.استخراج و تشخیص رنگهای افزودنیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفیمنفی
 • 13
 • 14پپ
 • 16
 • 17
 • 18
 • 15