1- بسته بندی قوطی آذین و باکس 2/30 GRزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز) (نگین)
2- بسته بندی قوطی آذین و باکس 4/60 GRزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز) (نگین)