1- بسته بندی کارت و پلاستیک و پاکت 0/5GRزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
2- بسته بندی کارت و پلاستیک و پاکت 1GRزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
3- بسته بندی کارت و پلاستیک و پاکت 2/30 GR (نیم مثقال)زعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
4- بسته بندی کارت و پلاستیک و پاکت 4/60 GR ( یک مثقال)زعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
5- بسته بندی کارت و پلاستیک و پاکت 4/60 GR (یک مثقال)زعفران دختر پیچ (دسته)