1- بسته بندی قوطی و کاور 0/5GRزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
2- بسته بندی قوطی و کاور 1GRزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
3- بسته بندی قوطی و کاور 2/30 GR (نیم مثقال)زعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
4- بسته بندی قوطی و کاور 4/60 GR ( یک مثقال)زعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)