• زرشک پفکی
  • زرشک زیر تالاری
  • زرشک دانه اناری

1- زرشک پفکی:

زرشک پفکی بعد از رسیدن محصول به فصل برداشت به صورت شاخه ای از درخت چیده و انها را برروی قفسه هایی که مشبک هستند قرار میدهند تا محصول رطوبت خود رابه مرور زمان از دست بدهد و حالت خود را بهتر حفظ کند .
ویژگی ها عبارتند از:
درشت است
یکدست است.
قرمز خوش رنگ است

2- زرشک زیر تالاری:

زرشک هایی که در هنگام خشک شدن بر روی قفسه ها تند تر از شاخه ها جدا میشوند و برروی زمین می افتند را زرشک زیرتالاری میگویند که به صورت مخلوطی از زرشک پفکی و دانه اناری می باشند
ویژگی ها عبارتد از:
قرمز خوش رنگ است
یکدست نیست و مخلوطی از زرشک پفکی و دانه اناری است
نسبتا زرشک درشتی است
((در فصل محدودی موجود است))

3- زرشک دانه اناری:

بعد از شروع فصل برداشت محصول زرشک ها را به وسیله چوب های نازک و بلندی از درخت جدا می سازند بعد از جدا کردن زرشک ها را برروی زمین پهن میکنن و به صورت مداوم آنها را جابهجا میکنند تا به رطوبت مد نظر برسد
ویژگی ها عبارتند از:
رنگی نسبتا تیره تر نسبت به سایر
رطوبت این نوع زرشک نسبت به سایر بیشتر است
نسبت به سایر زرشک ها ریز تر است